บุคคลากรนายพงษ์นิกร   ธรรมลังกา
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม

นาง รัชชิดา  วิจิตรจรัสแสง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง กัลยา   ชาสอนตา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญ
นาง กิ่งดาว   หมูคำ
ลูกจ้างทำความสะอาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น