พันธกิจ

1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม สู่ครอบครัวและชุมชน
2. สร้างเสริมสุขภาพชุมชน เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่
3. บูรณาการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพและความสุข เครือข่ายบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
4. พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น